ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-687988 / โทรสาร (แฟกซ์). 053-629876

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารfacebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/10/2562
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
207
เดือนที่แล้ว
2,391
ปีนี้
22,000
ปีที่แล้ว
12,425
ทั้งหมด
162,075
ไอพี ของคุณ
18.206.13.203

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

1. ด้านกายภาพ


1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล


ประวัติตำบลแม่เหาะ โดยสังเขป


       ตำบลแม่เหาะเดิม เป็นหมู่ที่ 12 ของตำบลแม่สะเรียง ในสมัยนั้นไม่มีเส้นทางการคมนาคม การติดต่อระหว่างอำเภอแม่สะเรียงกับบ้านแม่เหาะ ต้องอาศัยเดินเท้า ผ่านห้วย เขา ลำเนาไพร เป็นระยะทางประมาณ 20 กม. ใช้เวลาเดินทางเป็นวัน มีนายเก่อเหงอะ (ไม่มีชื่อสกุล) เป็นผู้ใหญ่บ้าน

       ต่อมา พื้นที่บ้านแม่เหาะได้เจริญก้าวหน้า มีทางหลวงหมายเลข 108 ระหว่างแม่สะเรียง – ฮอด ตัดผ่านพื้นที่บ้านแม่เหาะ ทางสัญจรไปมาสะดวก เริ่มมีรถยนต์ประจำวิ่งผ่าน มีหน่วยงานต่างๆของทางราชการเข้ามาพัฒนาในพื้นที่บ้านแม่เหาะและบริเวณใกล้เคียง อาทิ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา ตำรวจ โรงเรียน อนามัย และหน่วยงานอื่นๆ มาเป็นลำดับ

      ปี พ.ศ. 2517 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาเห็นว่า บริเวณพื้นที่บ้านแม่เหาะกว้างขวาง มีหมู่บ้านบริวารจำนวนมาก ประกอบกับทางราชการ เข้าไปจัดตั้งหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาราษฎรชาวเขา ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่อย่างเป็นสุข ไม่ทำลายป่า และสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกในการเป็นไทย มีความรักความเทิดทูลชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงได้แบ่งพื้นที่การปกครองเดิม หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สะเรียง เป็นตำบลเรียกชื่อตำบลว่า “ตำบลแม่เหาะ” มี นายสุวัจน์ น่วมบูญลือ เป็นกำนันตำบล แม่เหาะคนแรก

 

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ


ตำบลแม่เหาะมีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน หย่อมบ้านบริวาร 35 หย่อมบ้าน อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล เต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้านแม่ริดป่าแก่ มี 5 หย่อมบ้าน ประกอบด้วย
1.1 บ้านแม่ลิดน้อย
1.2 บ้านแม่สลี
1.3 บ้านปางช้าง
1.4 บ้านขนุน
1.5 บ้านปางใหม่ศิริมงคล

 

หมู่ที่ 2 บ้านแม่ลิดหลวง มี 3 หย่อมบ้าน ประกอบด้วย
2.1 บ้านสุดห้วยนา
2.2 บ้านห้วยนา
2.3 บ้านป่าเห้ว

 

หมู่ที่ 3 บ้านแม่สวรรค์หลวง มี 5 หย่อมบ้าน ประกอบด้วย
3.1 บ้านผาแดง
3.2 บ้านขนุน
3.3 บ้านห้วยงาช้าง
3.4 บ้านห้วยม่วง
3.5 บ้านป่ากล้วย

 

หมู่ที่ 4 บ้านแม่เหาะ มี 7 หย่อมบ้าน ประกอบด้วย
4.1 บ้านกิ่วลม
4.2 บ้านกิ่วหก
4.3 บ้านป่าจี้บัวตอง
4.4 บ้านป่าจี้บน
4.5 บ้านป่าจี้ล่าง
4.6 บ้านป่าหมาก
4.7 บ้านไร่ลอ

 

หมู่ที่ 5 บ้านแม่จ๊าง มี 1 หย่อมบ้าน ประกอบด้วย
5.1 บ้านแม่จ๊างบน

 

หมู่ที่ 6 บ้านดงกู่

 

หมู่ที่ 7 บ้านดงหลวง มี 1 หย่อมบ้าน ประกอบด้วย
7.1 บ้านดงน้อย

 

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยปลากั้ง มี 5 หย่อมบ้าน
8.1 บ้านห้วยอีฮวก
8.2 บ้านห้วยหมากหนัง
8.3 บ้านผาแดงเหนือ
8.4 บ้านผาแดงกลาง
8.5 บ้านผาแดงใต้

 

หมู่ที่ 9 บ้านห้วยปางผาง มี 3 หย่อมบ้าน ประกอบด้วย
9.1 บ้านห้วยปู
9.2 บ้านทุ่งแดง
9.3 บ้านห้วยปางยาก

 

หมู่ที่ 10 บ้านแม่เหาะใต้ หรือบ้านเด่นเป็นหมู่บ้านหลัก มี 4 หย่อมบ้าน
10.1 บ้านดอยเลี่ยม
10.2 บ้านบวก
10.3 บ้านสามหลัง
10.4 บ้านแม่เหาะกลาง

 

หมู่ที่ 11 บ้านขุนวงศ์ หรือบ้านขุนวงศ์ใต้เป็นหมู่บ้านหลัก มี 2 หย่อมบ้าน
11.1 บ้านขุนวงศ์เหนือ
11.2 บ้านศาลาไทย

 

หมู่ที่ 12 บ้านแม่สวรรค์น้อย

 

หมู่ที่ 13 บ้านแม่กะไน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ


(ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง)
ตั้งอยู่ เลขที่ 130/9 หมู่ 4 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- โทรศัพท์  053-687988 กด 0
- โทรสาร   053-687976

 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ


       ภูมิประเภทของของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ ร้อยละ 98 % มีลักษณะเป็นภูเขาสูงชันมีพื้นที่ราบระหว่างหุบเขา ประมาณร้อยละ 5 % มี 3 ฤดูกาล (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว)

 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ


       ลักษณะอากาศเย็นเกือบตลอดทั้งปี ซึ่งมี 3๓ ฤดู มีช่วงฤดูฝนยาวนาน ประมาณ 5 เดือน ดังนี้

- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม และอาจเกิด“ช่วงฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน” ซึ่งอาจเกิดอุทกภัย ดินโคลนถล่มขึ้นรุนแรงและมีปริมาณฝนตกมากในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี

- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ในช่วงกลางเดือนเมษายน อากาศยังเย็นไม่ร้อน
 

1.4 ลักษณะของดิน


       ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนมีลีกษณะสีแดง ประมาณ 75% ดินลูกรังประมาณ 15 % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10 % เหมาะแก่การเพาะปลูก

 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ


         มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ อุปโภค - บริโภค จำนวน 13 แห่ง แหล่งน้ำทั้ง 13 แห่งเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน (แต่จะขาดแคลนในช่วงหน้าแล้ง) ดังนี้

ลำห้วย 5 แห่ง สระน้ำ 7 แห่ง
หนองน้ำ - แห่ง บ่อน้ำตื้น - แห่ง
ลำคลอง - แห่ง บ่อบาดาล 2 แห่ง
บึง - แห่ง อ่างเก็บน้ำ - แห่ง
แม่น้ำ - แห่ง ฝาย - แห่ง
อื่นๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง - แห่ง1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้


         สภาพป่าในพื้นที่มีความหลากหลายของพืชพันธุ์ต่างๆที่สำคัญจากการสำรวจพบ คือ


- ป่าดิบแล้ง สังคมพืชชนิดนี้ ปรากฏตามร่องห้วยที่ชื้นจัดและบริเวณชายห้วยที่เป็นที่ราบ อันเป็นแหล่งรวมของหินตะกอน เป็นป่าที่แปรสภาพมาจากป่าดิบชื้น ดินมีความชุมชื้น พื้นที่ป่ารกที่ประกอบไปด้วย ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก เถาวัลย์ หวาย กล้วยป่า ไผ่ชนิดต่างๆและมีเฟริ์น กล้วยไม้เกาะอยู่ทั่วไป มีพันธุ์ไม้ที่ไม่ผลัดใบ ขึ้นผสมอยู่กับพันธุ์ที่ผลัดใบ
พันธุ์ไม้สำคัญในเรือนยอดชั้นบน ได้แก่ไม้ยางแดง ยางขาว ยางปาย ตะเกียงทอง ยมหิน
ยมหอม ตาเสือ กระบก ตะแบกใหญ่ และไทร เป็นต้น ไม้ในเรือนยอดชั้นรองและไม้พุ่มขนาดกลาง ได้แก่ ขะเจ๊า ค้างคาว ชมพู่ป่า มะไฟป่า หมีเหม็น เป็นต้น

 

- ป่าดิบเขา พบกระจายพันธุ์ตามพื้นที่ที่ระดับความสูง 1,000 ขึ้นไป จะอยู่บริเวณป่าสองข้างทางเส้นบ้านแม่สวรรค์น้อยไปบ้านแม่สวรรค์หลวง พันธุ์ไม้ประกอบด้วย ไม้ทะโล้ ไม่ก่อ ได้แก่ ก่อสีเสียด ก่อเดือย ก่อแป้น หว้า พันธุ์ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ ปรงเขา เป้ง ดอกเอื้องแซะ เป็นต้น

 

- ป่าสน สังคมพืชป่าชนิดนี้พบทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวนอุทยานและบริเวณที่ทำการฯ เป็นป่าสนสามใบ ขึ้นปะปนอยู่กับไม้ใบกว้างตระกูลก่อ เรือนยอดไม่ค่อยคิดติดกันพื้นป่าจะโล่ง พันธุ์ไม้เด่นประกอบด้วยไม้สนสามใบ

 

- ป่าเบญจพรรณ เป็นป่าผลัดใบค่อนข้างโปร่ง พบบริเวณตีนเขาขึ้นไปตามเชิงเขาริมห้วย แม่สวรรค์น้อยประกอบด้วยไม้หลายชนิดขึ้นประปนกัน ไม้ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง พื้นป่าไม่รกทึกจึงถูกรบกวนจากมนุษย์เสมอ ไม้เด่นที่สำคัญที่พบในพื้นที่ ได้แก่ ไม้สัก แดง รกฟ้า กระพี้จั่น กระพี้เขาควาย สมอภิเภก สมอไทย งิ้วป่า ซ้อ มะกอก ทองหลาง เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบไม้ชั้นรองที่สำคัญที่เป็นองค์ประกอบของป่าชนิดนี้ เช่น ไผ่ป่า ไผ่บง ไผ่หก ไผ่ซาง เป็นต้น

 

- สมุนไพร พื้นป่าโดยรอบน้ำตกแม่สวรรค์น้อย มีพืชสมุนไพรที่มีค่าและหายากนานาชนิดเท่าที่รวบรวมได้ ได้แก่ ชะพลู สะบ้า สะค่าน ส้มป่อย ดอกดิน บอระเพ็ด มะเกลือ เปล้าน้อย เพกา กระชายป่า ข่าป่า โด่ไม่รู้ล้ม ฟ้าทะลายโจร ข่อย ดีหมี มะแว้งเครือ มะแว้งต้น มะกล่ำตาแดง เป็นต้น

 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง


       องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ ได้จัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน หมู่บ้านบริวาร จำนวน 35 หย่อมบ้าน แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนมี สมาชิกสภา อบต. หมู่บ้านละ 2 คน

 

       ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น การเลือกตั้งผู้บริหาร อบต.และสมาชิกสภา อบต. ในปี พ.ศ. 2556 ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหาร อบต. และสมาชิก อบต. รวม 4,302 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 5,441 คน คิดเป็นร้อยละ 770.6

 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ข้อมูลเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562)


        ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่เหาะมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร รวมจำนวน 4,591 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 5,771 คน คิดเป็นร้อยละ 79.55
การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องแต่อย่างใดการดำเนินการเลือกตั้งมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ สำหรับเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดโครงการอบรมศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และพนักงาน อบต. โครงการอื่นๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้เจริญเท่าเทียมกับท้องถิ่นอื่นๆ และองค์การบริหารส่วนตำบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ


2.1 เขตการปกครอง


       องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางที่ตั้งสำนักงาน
เลขที่ 130/9 หมู่ 4 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิกัดที่ E0401497 M2008640 สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,079 เมตร รับผิดชอบพื้นที่ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 หน้า 195 ได้กำหนดเขตตำบลแม่เหาะ โดยให้มีเขตการปกครอง รวม 13 หมู่บ้าน

 

อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ


ที่ตั้ง เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ


- ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำห้วยป่าหมาก บริเวณพิกัด N 595866 E 1610103 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามสันดอยระหว่างลำห้วยแม่ซางกับลำห้วยป่าจี้ ผ่านไปตามกึ่งกลางลำห้วยแม่สวรรค์น้อย ถึงน้ำแม่สวรรค์น้อย ตัดกับน้ำแม่สะเรียง บริเวณพิกัด N 596866 E 1613303 ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามกึ่งกลางน้ำแม่สะเรียง ถึงน้ำแม่สะเรียง บริเวณพิกัด N 598966 E 1614303 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามกึ่งกลางน้ำ แม่สะเรียงผ่านไปตามสันดอยระหว่างลำน้ำแม่สวรรค์น้อยกับน้ำแม่สะเรียง ถึงลำน้ำแม่สวรรค์น้อย บริเวณพิกัด N 505166 E 1613703 ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามกึ่งกลางลำห้วยแม่สวรรค์น้อยผ่านไปตามสันดอย ถึงลำห้วยแม่ละ บริเวณพิกัด N 505166 E 1614703 ไปทางทิศตะวันออก ตามกึ่งกลางลำห้วยแม่ละผ่านไปตามสันดอยป่าตองสิ้นสุดที่สันดอยป่าตองเนิน 1639 บริเวณพิกัด N510966 N 1615003 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 21.8 กิโลเมตร

 

- ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลป่าโปง ตำบลกองก๋อย และตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากึ่งกลางสะพานแม่ลิด บริเวณพิกัด N 511366 E 1660704 ไปทางทิศตะวันตก ตามกึ่งกลางทางหลวงหมายเลข 108 ถึงทางหลวงหมายเลข 108 บริเวณพิกัด N 507466 E 1608803 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามสันดอยหัวสิงห์โตบริเวณพิกัด N 504066 E 1608803 ไปทางทิศใต้ ตามสันดอยหัวสิงห์โต บริเวณพิกัด N 504066 E 1608803 ไปทางทิศใต้ ตามสันดอยหัวสิงโตผ่านไปตามกึ่งกลางลำห้วยแม่ลายหลวง ถึงจุดตัดน้ำแม่ลิด บริเวณพิกัด N 507266 E 1600603 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามกึ่งกลางน้ำแม่ลิด ถึง สบน้ำแม่ลิด บริเวณพิกัด N 500166 E 1689904 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางลำห้วยแม่ออก ถึงลำห้วยกองจอ บริเวณพิกัด N 594466 E 1692804 ขึ้นไปทางทิศเหนือตามสันดอยผาแดงถึงสันดอยผาแดง บริเวณพิกัด N 595066 E 1693804 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามสันดอยผาแดงผ่านไปตามกึ่งกลางลำห้วยแม่ปานน้อย สิ้นสุดที่กึ่งกลางลำห้วยแม่ปานน้อย บริเวณพิกัด N 591066 E 1601103 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 58.4 กิโลเมตร

 

- ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันดอยป่าตอง เนิน 1634 บริเวณพิกัด N 510966 E 1615003 ไปทางทิศใต้ตามสันดอยแม่อุมลอง ถึงลำห้วยกองนาบริเวณพิกัด N 511266 E 1612403 ไปทางทิศใต้ ตามกึ่งกลางลำห้วยกองนา ถึงลำห้วยแม่ลิดบริเวณพิกัด N 5100566 E 1609303 ไปทางทิศใต้ตามกึ่งกลางลำห้วยแม่ลิดสิ้นสุดที่กึ่งกลางสะพาน แม่ลิด บริเวณพิกัด N 511366 E 1660704 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 12.8 กิโลเมตร

 

- ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำห้วยแม่ปานน้อย บริเวณพิกัด N 591066 E 1601103 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามกึ่งกลางลำห้วยแม่ปานน้อย ผ่านไปตามสันดอยหลักแสน ถึงทางหลวงหมายเลข 108 บริเวณพิกัด N 593866 E 1605603 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามสันดอยละเปาะผ่านไปตามกึ่งกลางลำห้วยป่าหมากสิ้นสุดที่กึ่งกลางลำห้วยป่าหมาก บริเวณพิกัด N55866 E1610103 รวมระยะทางด้าน ทิศตะวันตกประมาณ 14.3 กิโลเมตร

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ทางทิศทางตะวันออกของ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างจากอำเภอแม่สะเรียง ประมาณ 18 กิโลเมตร ตำบลแม่เหาะมีเนื้อที่ทั้งหมด 284.88 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 178,049 ไร่

 

พิกัดหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่เหาะ
รวมหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่เหาะ 13 หมู่บ้านหลัก 35 บ้านบริวาร

 

หมู่ที่

บ้าน

พิกัด N

พิกัด E

1

บ้านแม่ริดป่าแก่

N 2011095

E 407380

บ้านขนุน

N 2010221

E 409597

บ้านปางช้าง

N 2009507

E 409281

บ้านแม่สลี

N 2012169

E 405453

บ้านใหม่ศิริมงคล

N 2009792

E 409725

บ้านแม่ลิดน้อย

N 2013196

E 407752

2

บ้านแม่ลิดหลวง

N 2011637

E 408746

บ้านสุดห้วยนา

N 2009231

E 410081

บ้านห้วยนา

N 2010503

E 410399

บ้านป่าเห้ว

N 2011466

E 410017

3

บ้านแม่สวรรค์หลวง

N 2010968

E 403279

บ้านผาแดง

N 2011453

E 403191

บ้านขนุน

N 2012369

E 403241

บ้านห้วยงาช้าง

N 2015633

E 402008

บ้านห้วยม่วง

N 2012819

E 397207

บ้านป่ากล้วย

N 2014345

E 398818

4

บ้านแม่เหาะ

N 2007523

E 401797

บ้านกิ่วลม

N 2007402

E 400551

บ้านกิ่วหก

N 2006918

E 400906

บ้านป่าจี้บัวตอง

N 2008582

E 401342

บ้านป่าจี้บน

N 2008740

E 400307

บ้านป่าจี้ล่าง

N 2008916

E 399667

บ้านป่าหมาก

N 2010127

E 397079

บ้านไร่ลอ

N 2013742

E 397665

5

บ้านแม่จ๊าง

N 1999613

E 399504

บ้านแม่จ๊างบน

N 1999243

E 399161

6

บ้านดงกู่

N 1997465

E 401144

7

บ้านดงหลวง

N 1996455

E 400887

บ้านดงน้อย

N 1996947

E 400057

8

บ้านห้วยปลากั้ง

N 1997485

E 397947

บ้านห้วยอีฮวก

N 2000071

E 397740

บ้านห้วยหมากหนัง

N 1994685

E 396928

บ้านผาแดงเหนือ

N 1993741

E 398148

บ้านผาแดงกลาง

N 1993197

E 399122

บ้านผาแดงใต้

N 1992622

E 399977

9

บ้านห้วยปางผาง

N 2002950

E 395257

บ้านห้วยปู

N 2003758

E 393596

บ้านทุ่งแดง

N 2001773

E 393832

บ้านห้วยปางยาก

N 2001645

E 396980

10

บ้านแม่เหาะใต้ (บ้านเด่น) หมู่บ้านหลัก

N 2003694

E 404187

บ้านดอยเลี่ยม

N 2003083

E 405069

บ้านบวก

N 2001737

E 405081

บ้านสามหลัง

N 2004127

E 401282

บ้านแม่เหาะกลาง

N 2005419

E 403410

11

บ้านขุนวงศ์ (ขุนวงใต้) หมู่บ้านหลัก

N 1997798

E 395469

บ้านขุนวงเหนือ

N 1998953

E 394670

บ้านศาลาไทย

N 2000897

E 395395

12

บ้านแม่สวรรค์น้อย

N 2009247

E 401888

13

บ้านแม่กะไน

N 2002860

E 399762

 

พื้นที่แต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่เหาะ

หมู่ที่

บ้าน

พื้นที่ร้อยละ

พื้นที่ทั้งตำบล

พื้นที่แต่ละหมู่บ้าน(ไร่)

พื้นที่ตารางกิโลเมตร

หมายเหตุ

1

แม่ริดป่าแก่

9.54300

178,049

16,991.22

27.19

 

2

แม่ลิดหลวง

8.36200

178,049

14,888.46

23.82

 

3

แม่สวรรค์หลวง

9.76500

178,049

17,386.48

27.82

 

4

แม่เหาะ

8.76866

178,049

15,612.5

24.98

 

5

แม่จ๊าง

6.32500

178,049

11,261.60

18.02

 

6

ดงกู่

5.91100

178,049

10,524.48

16.84

 

7

ดงหลวง

6.39420

178,049

11,384.81

18.22

 

8

ห้วยปลากั้ง

8.4975

178,049

15,130

24.21

 

9

ห้วยปางผาง

6.93200

178,049

12,342.36

19.75

 

10

แม่เหาะใต้

9.05600

178,049

16,124.12

25.80

 

11

ขุนวงศ์

9.25140

178,049

16,472.03

26.36

 

12

แม่สวรรค์น้อย

5.67200

178,049

10,098.94

16.16

 

13

แม่กะไน

5.52200

178,049

9,831.87

15.73

 

 

รวม

100.00

178,049

178,049

284.88

 

ที่มา : กองช่าง อบต.แม่เหาะ ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2562